Změny ve schvalování dokumentace zdolávání požárů

1. 8. 2017 vešla v platnost novela zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, úz, provedena zákonem č. 229/2016 Sb., která přináší změny ve schvalování dokumentace zdolávání požárů.

Tato novela přináší poměrně zásadní změnu pro zpracovatele dokumentace požární ochrany, tedy pro techniky požární ochrany a osoby odborně způsobilé v požární ochraně.

Změna se týká dokumentace zdolávání požárů, zpracované dle § 34, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz.

V zákoně se nově objevuje celý §, věnovaný právě této dokumentaci. Tento § přináší poměrně podstatné změny ve schvalování dokumentace zdolávání požárů, ale rovněž podstatné změny pro provozovatele činností. Pojďme si jej postupně rozebrat.

 

§ 6b Dokumentace zdolávání požárů

Odstavec (1)
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů.

Toto je na celé změně zcela zásadní ustanovení. Zákon tedy nově vylučuje, aby provozovatel vykonával činnost, pro kterou musí být vypracována dokumentace zdolávání požárů, bez této dokumentace. Nově se toto tedy bude posuzovat jako nelegální provoz činnosti, nikoli prohřešek chybějící dokumentace požární ochrany. A s tím je spojena i další nepříjemnost.

Dle odst. (2), § 76c, zákona o požární ochraně se právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu s odst. (7), § 6b změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč! A to je oproti původním sankcím, do výše maximálně 500 000 Kč, pořádná změna!

 

Odstavec (2)
Dokumentace zdolávání požárů obsahuje operativní plán zdolávání požárů a operativní kartu zdolávání požárů upravující zásady rychlého a účinného zdolávání požáru a záchrany osob, zvířat a majetku.

Před novelou většina stanic HZS ČR akceptovala zjednodušenou formu zpracování DZP v podobě operativní a grafické karty. Nově tedy zřejmě bude muset každá DZP obsahovat i operativní plán a kartu, což je mnohonásobně podrobnější a na zpracování náročnější dokumentace, vyžadující již skutečně odborné znalosti problematiky požární ochrany. Dá se tedy předpokládat, že mnozí technici požární ochrany, ale i odborně způsobilé osoby, budou mít se zpracováním takové dokumentace problémy.

 

Odstavec (3)
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba předloží dokumentaci zdolávání požárů zpracovanou osobou uvedenou v § 11 odst. 1 nebo 2 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru.

Tento odstavec nepřináší nic nového.

 

Odstavec (4)
Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v dokumentaci zdolávání požárů nedostatky, dokumentaci zdolávání požárů schválí.

Zajímavou otázkou je, kdo bude tyto nedostatky posuzovat. Zda stávající preventisté, nebo např. nově zřízení specialisté na tuto problematiku. Změny ve schvalování dokumentace zdolávání požárů totiž zcela jistě přinášejí i zvýšenou administrativní zátěž pro hasiče.

 

Odstavec (5)
Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložená dokumentace zdolávání požárů vykazuje obsahové nedostatky, pro které ji nelze schválit, vrátí ji zpět předkladateli s uvedením zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení po odstranění zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou pro odstranění nedostatků a opětovné předložení.

Které nedostatky budou takového charakteru, že dokumentaci kvůli nim nepůjde schválit? Bude existovat nová metodika? Nebo bude záležet na individuálním posouzení jednotlivých hasičů.

Jen zde znovu upozorňuji, že bez schválené dokumentace provozovatel nesmí činnost vykonávat! Přiměřenou lhůtu se proto nesnažte z pozice zpracovatele příliš natahovat.

 

Odstavec (6)
Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce (5), orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení dokumentace zdolávání požárů.

Spíše administrativní záležitost, aby se na hasičárně několik let neváleli desítky nedopracovaných DZP.

 

Odstavec (7)
Před změnou v provozované činnosti, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního požárního dozoru ke schválení novou dokumentaci zdolávání požárů. Do doby schválení předložené dokumentace nelze změny v provozované činnosti provést.

Zde opět  vzniká obrovská zátěž pro provozovatele. A opět chybějící metodika. Co je změna, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů?

Co třeba skladování hořlavých plynů – tlakových lahví. Je takovou změnou skutečnost, že ve skladu bude o jednu lahve méně či více?

Logicky by to vadit nemělo, ale pokud se zamyslíme do detailů… Zkuste si představit následující situaci:

“Provozovatel má sklad PB. Ve skladu je 10 ks lhaví. Tak je i zpracované DZP. Provozovatel se ale rozhodne, že jednu lahev již nepotřebuje. Dojde k požáru. Ve skladu je tedy 9 ks lahví. Sklad lahví je prozatím mimo ohrožený prostor. Velitel zásahu rozhodne o evakuaci lahví, aby zabránil dalším škodám. Hasiči jich evakuují 9 ks. Velitel ale řekne, že dle DZP jich musí být 10 a tak usoudí, že desátá bude někde v provoze = v požáru. Proto rozhodne o tom, že hasiči neprovedou průzkum objektu a pouze jeho zevní hašení. Po požáru se v objektu nalezne oběť požáru, ale žádná desátá lahev.”

Čili pokud bude chtít provozovatel změnit počet lahví, měl by o tom informovat odborně způsobilou osobu v PO, ta by měla provést změny v DZP, předložit novou DZP na HZS ČR, počkat na schválení a teprve potom, může provozovatel jednu lahev přikoupit nebo vyhodit.

Pro OZO zde bude velmi důležité, poučit provozovatele o nutnosti informovat jej o změnách a nejlépe tyto změny zapracovat do písemné smlouvy. Smlouvy by měla asi obsahovat konkrétní případy změn.

A to byl jen modelový “extrémní” příklad. Ve skutečnosti takových případů nebo i případů mnohem spornějších, mohou vznikat stovky!

Změny ve schvalování dokumentace zdolávání požárů tímto přináší, i obrovskou administrativní zátěž pro samotné hasiče. Věřím, že většina OZO se k tomu postaví zodpovědně a na hasičárnách bude žádostí o provedení změn DZP více než kdy jindy.

 

Odstavec (8)
Podle odstavců 1 až 7 se postupuje i v případě, kdy zpracování dokumentace zdolávání požárů stanoví dokumentace požární ochrany.

Rozmyslete si dobře, zda např. do Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany uložíte povinnost vypracovat DZP!

 

Byly změny ve schvalování dokumentace zdolávání požárů nutné?

Zřejmě ano. Stále velká spousta provozovatelů činností, zejména činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, pro něž jsou stanoveny složité podmínky pro zásah, dokumentaci zdolávání požárů vůbec neřeší. Jedná se zejména o zubní ordinace a jiná zdravotnická zařízení, administrativní provozy, obchody a služby. Toto by tedy pro ně mohl být nový impuls.

Rozhodně chválihodná, i když ve znění, v jakém je i celkem drastická, je povinnost provádění změn DZP.

Dalším faktem je, že doposud každá hasičská stanice, přistupovala k předložené dokumentaci po svém. Může se tak stát, že na některých stanicích leží naprosto nepoužitelné DZP. Naproti tmu na jiných jsou výstavní exempláře.

Co skutečně změny ve schvalování dokumentace zdolávání požárů přinesou pro praxi a jak se k této nové úpravě postaví hasiči, to ukáže až čas.

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *