Co to jsou složité podmínky pro zásah?

Dost možná jste v požární ochraně slyšeli pojem začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí. Jedné se o jakési roztřídění činností. Od těch požárně bezpečných až po vysoce rizikové. Některé činnosti ale navíc mohou znamenat značné rizika nebo komplikace při požáru, pro zasahující hasiče. Tedy klást jim složité podmínky. Co to jsou složité podmínky pro zásah a jaké konkrétní činnosti do nich patří, rozebereme níže v článku.

 

Vymezení právních předpisů

Složité podmínky pro zásah jsou vymezeny § 18, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, úz.

Nutno pochopit, že každá činnost, bez ohledu na její požární rizika, provozovaná v níže uvedených objektech nebo pracovištích, naplňuje znak činnosti se složitými podmínkami pro zásah!

 

Dispozičně složité a nepřehledné objekty

Jsou to objekty, kde hroz zejména vlivem silného zakouření, ztráta orientace osob. V praxi to mohou být zejména podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky nebo podzemní systémy hromadné dopravy osob.

 

Ohrožení jednotky požární ochrany

Složité podmínky pro zásah jsou i v prostorách nebo zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů.

Takovými prostory mohou být např.:

 1. prostory pro výrobu, skladování nebo prodej výbušnin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo hoření podporujících plynů;
 2. prostory s výskytem radioaktivních látek;
 3. prostory s výskytem biologicky nebezpečného materiálu;
 4. rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA (1000 kVA) a vyšším.

Do této kategorie mohou spadnout i jiné, než výše uvedené činnosti. Vše záleží na zpracovateli začlenění provozovaných činností (odborně způsobilá osoba / technik požární ochrany).

 

Značné množství nebezpečných chemických látek a směsí

Jedná se zejména o větší chemické provozy s požárně nebezpečnými látkami. Podmínkou pro začlenění do této skupiny je, že musí být překročeno limitní množství pro danou látku nebo skupinu látek, uvedené v příloze č. 1, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, úz. Jen pro představu. Např. obecně pro hořlavé plyny nebo hořlavé kapaliny, je nutno překročit množství 10 t. Konkrétně pro acetylén je limit 5 t, pro chlor potom 10 t.

 

Provozy chemické výroby

Co to je provoz chemické výroby, zjistíte v příloze 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz.

Jedná se konkrétně o následující činnosti a provozy:

 1. výroba anorganických kyselin;
 2. výroba pracích prostředků, mýdla;
  parfumeristického a kosmetického zboží;
 3. farmaceutická výroba;
 4. výroba organických kyselin;
 5. výroba čisticích prostředků (na boty, na podlahy apod.);
 6. výroba umělých hnojiv;
 7. výroba zboží z plastických hmot;
 8. výroba disperzních a tiskařských barev, tmelů, lepidel, klihu, voskového zboží;
 9. výroba bitumenu, dehtu, umělé kůže, pneumatik, pryžového zboží, podlahových krytin, vulkanizační procesy;
 10. výroba filmů, magnetických záznamových pásků;
 11. výroba zpracování hořlavých plynů včetně plníren;
 12. výroba umělé pryskyřice, plastů a pěnových plastů, zpracování přírodní pryskyřice, kaučuku;
 13. výroba pryže;
 14. zpracování základních produktů z ropy;
 15. výroba hořlavých kapalin III. a IV. třídy nebezpečnosti;
 16. výroba nitrolakových a lihových nátěrových hmot, výroba ředidel;
 17. výroba a zpracování hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti.

Tučně jsou zvýrazněny dva typy činností, které se často dělají i v malém měřítku, často tzv. “doma, na koleni.” Vyhláška ale nerozlišuje velikost provozu. Tedy i malá domácí výroba voskových svíček je činností se složitými podmínkami pro zásah!

 

Výškové objekty

Jedná se konkrétně o objekty a zařízení provozů:

 1. administrativních;
 2. školských;
 3. zdravotnických;
 4. ubytovacích;

o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty.

 

Chráněná úniková cesta (CHÚC)

Chráněné únikové cesta (CHÚC) jsou tvořeny trvale volným komunikačním prostorem vedoucím k východu na volné prostranství, který tvoří samostatný požární úsek a je chráněný proti účinkům požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám apod.). Požárně dělící konstrukce tohoto úseku musí být tvořeny konstrukcemi DP1, požární uzávěry otvorů v těchto konstrukcích musí, vyjma specifických případů, bránit šíření požáru a musí být vybaveny samouzavíracím zařízením. V CHÚC nesmí být žádné požární zatížení, hořlavé materiály a rozvody technických zařízení, kromě případů, které splňují přesně stanovené podmínky. Kromě uvedeného členění únikových cest je možné se setkat také s pojmem částečně chráněná úniková cesta, a to zejména u změn staveb (ČSN 73 0834) nebo u výrobních objektů (ČSN 73 0804). V porovnání s CHÚC zde objevují jisté úlevy v požadavcích na požární oddělení těchto prostorů od ostatních částí objektu, způsobu větrání apod.

 

Stavba ubytovacího zařízení

Stavbou ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek.

 

Stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Jsou to takové stavby, které jsou určeny (nebo pouze jejich části) k užívání

 1. osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací;
 2. těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo;
 3. osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Opět tučně zvýrazněný, velmi často podceňovaný bod. Do této kategorie patří každé zdravotnické zařízení, které provádí celkovou narkózu člověka! Ta se dnes provádí např. i v zubních ordinacích.

 

Stavby pro shromažďování většího počtu osob

Stavbou pro shromažďování většího počtu osob je stavba s prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2.

Typicky to jsou kina, divadla, ale mohou to být u ruzné sportovní prostory, aquaparky, bazény, hřiště nebo sály kulturních domů apod.

 

Stavby pro obchod

Stavbou pro obchod je stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2. Typickým příkladem je např. obchodní dům (hypermarket, supermarket). Tedy objekt o ploše nad 2000 m2, kde je hlavní obchodní prostor některého z řetězců a další prostory, pronajímané různým nájemníkům – obchůdkům. Vyhláška dnes bohužel neukládá povinnost majitele objektu, vypracovat DZP. Tuto povinnost mají jednotliví provozovatelé. Tedy budete ji mít i v případě, kdy si v takovém prostoru otevřete stánek na ploše 5 m2 s prodejem balené pitné vody nebo hasících přístrojů.

 

Složité podmínky pro zásah – co to znamená?

Nedávno jsme psali o změně zákona o požární ochraně a jak ovlivnil složité podmínky pro zásah – přesněji řečeno, jak zasáhl do požadavků na vypracování a schválení dokumentace k nim se vztahující. Pokud jste výše poznali svou činnost, rozhodně doporučujeme přečíst článek: “Změny ve schvalování dokumentace zdolávání požárů.”

Ve stručnosti ale, pokud provozujete činnosti představující složité podmínky pro zásah, znamená to pro Vás zejména:

 1. nesmět tyto činnosti provozovat, pokud nemáte od hasičů schválenou dokumentaci zdolávání požárů;
 2. nesmět provést změnu činností, která by měla vliv na zpracovanou dokumentaci zdolávání požárů, před aktualizací této dokumentace a opětovném schválení hasiči;
 3. riziko uložení sankce až 10 000 000 Kč za provoz této činnosti bez dokumentace zdolávání požárů;
 4. nutnost vypracovat další dokumentaci požární ochrany:
  • dokumentaci o začlenění provozovaných činností;
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany;
  • požární řád;
  • požární poplachové směrnice;
  • požární evakuační plán;
  • dokumentace školení o požární ochraně ;
  • požární kniha;
 5. povinnost provádět preventivní požární prohlídky odborně způsobilou osobou nejméně 1 x 6 měsíců;
 6. povinnost provádět školení zaměstnanců o požární ochraně.

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *