Školení požární ochrany zaměstnanců

Aby nedošlo k požáru, zejména z nedbalosti a neznalosti pracovišť a procesů, je nutno zaměstnance školit a seznamovat s předpisy o požární ochraně,  požárně preventivními opatřeními, jakož to i s věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními. Školení požární ochrany zaměstnanců může přitom plynout ze dvou hlavních předpisů, přičemž každý předpis klade na školení jiné požadavky.

 

Dle jakého předpisu se školení provádí

Školení požární ochrany zaměstnanců se provádí jakož to součást školení o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dle odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz.

Pokud jsou však provozovány činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, je nutno provádět školení rovněž s přihlédnutím k požadavku § 16a, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, úz a § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, úz.

 

Kdo může školení požární ochrany zaměstnanců provádět?

V případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, tedy v případě, kdy je školení prováděno dle požadavku Zákoníku práce, může toto školení provést osoba pověřená zaměstnavatelem (tedy kdokoli, koho zaměstnavatel pověří).

Pokud je však nutno v případě činností s vysokým nebo se zvýšeným požárním nebezpečím nutno provádět školení dle zákona o požární ochraně, jsou již na osobu školitele kladeny určité požadavky.

V případě činností se zvýšeným požárním nebezpečím, školení o požární ochraně zaměstnanců provádí:

 1. preventista požární ochrany nebo
 2. proškolený vedoucí zaměstnanec o požární ochraně.

V případě činností s vysokým požárním nebezpečím, školení o požární ochraně zaměstnanců provádí:

 1. technik požární ochrany nebo
 2. proškolený vedoucí zaměstnanec o požární ochraně.

 

Jak často se školení provádí?

Školení zaměstnanců o požární ochraně, v případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, se provádí ve lhůtách, které určí zaměstnavatel. Délka periody je plně na rozhodnutí zaměstnavatele. Je ale nutno počítat s tím, že v případě vzniku požáru, bude právě na zaměstnavateli, aby si tuto lhůtu obhájil. Doporučeno je školit nejméně 1 x 3 roky.

U činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, jsou periody taxativně stanoveny právními předpisy, tedy vyhláškou o požární prevenci a to na 1 x 2 roky. Samozřejmě je možno lhůtu zkrátit.

 

Co je obsahem školení o požární ochraně?

Obsah školení dle Zákoníku práce není přesně vymezen a opět zde záleží na zaměstnavateli. Školení by mělo být o právních a ostatních předpisech. Ideální je tedy do školení zahrnout alespoň některé pasáže zákona o požární ochraně, vyhlášky o požární prevenci a dále např. vnitřní předpisy zaměstnavatele, řešící požární ochranu, či bezpečnostní listy k požárně nebezpečným chemickým látkám a směsím, se kterými je na pracovišti nakládáno.

V případě školení dle zákona o požární ochraně, je opět náplň školení taxativně stanovena. Školení zaměstnanců musí obsahovat seznámení zaměstnanců:

 1. s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 3. s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 5. se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 7. s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

 

Jakou dokumentaci je nutno o školení požární ochrany vést?

U školení dle Zákoníku práce je způsob vedení dokumentace v dikci zaměstnavatele. Ideální je prokazatelně stanovit náplň školení. Tedy vytvořit jakousi osnovu školení a k ní doložit prokazatelný záznam školení, ze kterého bude zřejmé, že náplní školení byly právě body stanovené osnovou.

Pro školení zaměstnanců o požární ochraně, dle zákona o požární ochraně, je nutno vypracovat dokumentaci požární ochrany – konkrétně dokumentaci o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, dle požadavků § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz.

Dokumentaci o školení zaměstnanců tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona o požární ochraně, úz.

 

Je nutné ověření znalostí?

I Zákoník práce, i vyhláška o požární ochraně ukládají povinnost, stanovit způsob ověření znalostí. Ověření znalostí tedy povinné je, ale jeho forma záleží na zaměstnavateli. Např. zkušební test je velmi snadno prokazatelný, ale může být poměrně administrativně náročný. Naproti tomu ústní přezkoušení může být snadné, ale velmi těžce doložitelné (jaké otázky byly položeny, jak zkoušený odpověděl, jak a dle jakého klíče proběhlo vyhodnocení…). Školení požární ochrany zaměstnanců, ať už dle Zákoníku práce nebo Zákona o požární ochraně, by však vždy mělo být ukončeno ověřením znalostí!

Jeden názor k článku “Školení požární ochrany zaměstnanců

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *