SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 
(Hodnocení: 1)

Dokumentace BOZP zubní ordinace – balíček

1 999  s DPH

Provozujete zubní ordinaci a také se Vám nechce platit desítky tisíc za vypracování dokumentace bezpečnosti práce?

To už ani nemusíte. Stačí využít připravený vzorový balíček dokumentace BOZP zubní ordinace a budete mít po starostech. Použití balíčku vzorových dokumentů BOZP pro zubní ordinaci je velmi intuitivní a snadné a díky přiloženému manuálu, jej zvládne opravdu každý.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Pro koho je balíček dokumentace BOZP zubní ordinace určen?

Balíček dokumentace BOZP zubní ordinace není určen jen drobný poskytovatelům zubní péče, ale využijí jej i větší kliniky. Balíček je koncipován tak, aby obsahoval to nejpodstatnější, co po každém zubaři vyžadují právní předpisy na úseku bezpečnosti práce.

V balíčku je obsažena nejen dokumentace pro samotnou zubní ordinaci, ale také dokumenty bezpečnosti práce pro dentální hygienisty a zubní techniky.

Balíček je ideálním pomocníkem pro všechny ty, kteří chtějí za násobně nižší náklady a při vynaložené trochy svého vlastního úsilí, mít vytvořen systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zubní ordinace.

 

Co vše balíček bezpečnosti práce zubní ordinace obsahuje?

V balíčku BOZP zubní ordinace naleznete soubor 37 vzorových dokumentů BOZP k jednotlivým významným oblastem a přiložený manuál, k jejich použití.

 

Organizace bezpečnosti práce zubní ordinace

 1. saw_02a03: Písemný pokyn zaměstnavatele: Povinnosti BOZP zaměstnanců
  • Ukládá základní povinnosti BOZP každému zaměstnanci zubní ordinace.
 2. saw_02c01: Písemné pověření vedoucího zaměstnance pracoviště
  • Zejména v případě větších klinik je vhodné, aby zaměstnavatel písemně pověřil vedoucí zaměstnance jednotlivých pracovišť a tím i jasně stanovil jejich odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na těchto pracovištích.
 3. saw_02c15: Písemné pověření zaměstnanců k první pomoci na pracovišti
  • Povinností zaměstnavatele je určit zaměstnance k poskytování první pomoci. Pověření slouží k prokazatelnému splnění této zákonné povinnosti.
 4. saw_02c16: Písemné pověření vedoucího zaměstnance oprávněného kontrolovat alkohol u zaměstnanců
  • Pokyn k orientační dechové zkoušce na alkohol smí vydat jen zaměstnavatelem písemně pověřený vedoucí zaměstnanec. Tímto vzorovým pověřením tuto povinnost můžete snadno splnit.
 5. saw_03: Písemný pokyn zaměstnavatele: Stanovení organizace řízení rizik
  • Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik, návrh opatření – tj. provádění řízení rizik je jednou ze základních povinností bezpečnosti práce každého zaměstnavatele. Tento pokyn (směrnice BOZP) vymezuje základní povinnosti a způsob jejich provádění.

 

Dokumentace k rizikům zubní ordinace

 1. saw_03b01: Registr rizik zubní ordinace
  • Soupis hlavních rizik, která mohou při práci ohrožovat zaměstnance zubní ordinace / laboratoře. Registr obsahuje pro všechny profese (asistent zubního technika, dentální hygienistka, zdravotní sestra, zubní lékař, zubní technik). Díky přehledu pro Vás bude zajištění BOZP zubní ordinace mnohem snadnější.

 

Dokumentace ke kategorizaci prací a lékařským prohlídkám zaměstnanců

 1. saw_04a01: Návrh na zařazení prací do kategorií pro zubní laboratoř
  • Předpřipravený návrh na zařazení prací do rizikových kategorií, pro zubní laboratoř. Předkládá se krajské hygienické stanici. Je doplněno o vzorové protokoly o měření rizikových faktorů pracovních podmínek.
 2. saw_04a01: Oznámení o zařazení prací do kategorií pro zubní ordinace
  • Předpřipravené oznámení o zařazení prací do kategorií pro zubní ordinaci. Oznamuje se krajské hygienické stanici.
 3. saw_04c01: Formulář pro evidenci rizikových prací
  • Rizikové práce je nutno evidovat zákonem přesně stanovenou formou. Díky tomuto formuláři to bude pro Vás snadné.
 4. saw_05: Písemný pokyn zaměstnavatele: Stanovení organizace pracovnělékařských služeb
  • Vše ohledně pracovnělékařských služeb. Nejen stanovení požadavků na lékařské prohlídky, ale i další, často opomíjené oblasti.
 5. saw_05b1.2: Vzorová žádost a lékařský posudek: asistent zubního technika
  • Předvyplněná žádost a lékařský posudek pro profesi. Obsahuje informace o rizikových faktorech a kategoriích práce.
 6. saw_05b1.2: Vzorová žádost a lékařský posudek: dentální hygienistka
  • Předvyplněná žádost a lékařský posudek pro profesi. Obsahuje informace o rizikových faktorech a kategoriích práce.
 7. saw_05b1.2: Vzorová žádost a lékařský posudek: zdravotní sestra
  • Předvyplněná žádost a lékařský posudek pro profesi. Obsahuje informace o rizikových faktorech a kategoriích práce.
 8. saw_05b1.2: Vzorová žádost a lékařský posudek: zubní lékař
  • Předvyplněná žádost a lékařský posudek pro profesi. Obsahuje informace o rizikových faktorech a kategoriích práce.
 9. saw_05b1.2: Vzorová žádost a lékařský posudek: zubní technik
  • Předvyplněná žádost a lékařský posudek pro profesi. Obsahuje informace o rizikových faktorech a kategoriích práce.

 

Dokumentace k poskytování první pomoci

 1. saw_06: Písemný pokyn zaměstnavatele: Stanovení zabezpečení první pomoci
  • Pokyn zaměstnavatele, které rozvádí problematiku první pomoci na pracovišti a vytyčuje základní povinnosti.

 

Dokumentace ke školení BOZP zaměstnanců zubní ordinace

 1. saw_07a02.1: Osnova školení zaměstnanci zubní ordinace / laboratoře
  • Přehled právních a ostatních předpisů BOZP, o kterých je nutno školit zaměstnance. Školení může provádět sám zaměstnavatel.
 2. saw_07a03: Osnova školení pro řidiče firemních vozidel
  • Přehled právních a ostatních předpisů BOZP, o kterých je nutno školit zaměstnance, kteří v rámci své práce řídí firemní vozidlo. Školení může provádět sám zaměstnavatel.
 3. saw_07b01: Prezenční listina školení BOZP
  • Formulář pro prokazatelný záznam školení. Obsahuje vhodně formulované prohlášení školeného zaměstnance ke školení.
 4. saw_07c01: Záznam o absolvování přezkoušení BOZP
  • Formulář pro záznam zkušebního testu – ověření znalostí, které je povinné.
 5. saw_07d02.1: Zkušební test BOZP
  • Vzor zkušebního testu BOZP pro zaměstnance.
 6. saw_07d02.3: Zkušební test pro řidiče firemních vozidel
  • Vzor zkušebního testu pro řidiče firemních vozidel.
 7. saw_07e01: Formulář pro záznam o seznámení zaměstnanců s dokumenty BOZP (např. návody)
  • Formulář pro seznámení zaměstnanců s návody k obsluze, který obsahuje vhodnou formulaci prohlášení zaměstnance o seznámení.
 8. saw_07g01: Formulář pro záznam o seznámení zaměstnanců s pracoviště z hlediska BOZP
  • Formulář, který obsahuje osnovu o seznámení zaměstnanců s pracovištěm a záznam o provedeném seznámení, včetně vhodné formulace prohlášení seznámeného.
 9. saw_07g02: Formulář pro záznam o zácviku zaměstnance
  • Formulář, který obsahuje osnovu zácviku zaměstnance a další nezbytné informace nutné k provedení zácviku a záznamu zácviku zaměstnance na pracovišti.

 

Dokumentace k poskytování ochranných prostředků

 1. saw_08: Písemný pokyn zaměstnavatele: Stanovení organizace poskytování OOPP
  • Dokument BOZP (směrnice), která komplexně řeší problematiku poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům. Dokument je připraven pro všechny profese (asistent zubního technika, dentální hygienistka, zdravotní sestra, zubní lékař, zubní technik). Používání OOPP je pro BOZP zubní ordinace zcela zásadní.

 

Dokumentace k provádění úklidu pracovišť

 1. saw_09a03: Písemný pokyn zaměstnavatele: Úklid a malování na pracovištích
  • Úklid na pracovištích zubní ordinace je velmi důležitou povinností. Krajská hygienická stanice proto často vyžaduje předložení dokumentu, kde je tato problematika řešena.

 

Dokumentace k provádění kontrol BOZP

 1. saw_13a01.2: Protokol roční prověrky BOZP
  • Vzorový protokol, obsahující i checklist pro provedení roční prověrky BOZP. Může provést sám zaměstnavatel. Stačí pouze “fajfkovat” splněno / nesplněno.
 2. saw_13c01.2: Protokol o dechové zkoušce na alkohol
  • Vzorový protokol k provedení orientační dechové zkoušky zaměstnance na přítomnost alkoholu v dechu. Protokol je koncipován tak, aby provedená zkouška byla maximálně prokazatelná.
 3. saw_13c01: Doklad o denní kontrole BOZP
  • Doklad slouží k provedení denní kontroly BOZP a jejímu záznamu. Díky dokladu budete vědět o nejpodstatnějších oblastech, které je nutno zkontrolovat. Provádění průběžných kontrol bezpečnosti práce je důležitou povinností každého zaměstnavatele.
 4. saw_13d01: Doklad o kontrole používání OOPP zaměstnanci
  • Zaměstnancům poskytnuté a stanovené osobní ochranné pracovní prostředky, musejí zaměstnanci při práci používat. Zaměstnavatel má povinnost, toto používání vyžadovat a kontrolovat. K prokázání těchto kontrol, slouží tento vzorový formulář.
 5. saw_13e01.1: Univerzální protokol o kontrole stroje / zařízení
  • Všechny stroje a zařízení, je nutno kontrolovat nejméně 1 x ročně. Lhůty revizí mohou vycházet např. na 1 x 2 roky a nejsou proto dostatečné. Je tedy ideální, pokud si zaměstnavatel provádí roční kontroly svépomoci, pomocí tohoto vzorového protokolu.

 

Dokumentace k pracovním úrazům

 1. saw_14b01: Kniha úrazů
  • Slouží k evidenci všech úrazů na pracovišti. Odpovídá požadavkům právních předpisů.
 2. saw_14b02: Záznam o úrazu
  • Vzorový záznam, který umožňuje snadné vyplnění. Sepisuje se v případě pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny a dále se odesílá na stanovené instituce.
 3. saw_14b03: Záznam o úrazu – hlášení změn
  • Vzorový záznam o úrazu – hlášení změn, který umožňuje snadné vyplnění. Sepisuje se v případě, kdy došlo u úrazu ke změnám a již byl odeslán záznam o úrazu.
 4. saw_14c03: Doklad o předání záznamu o úrazu
  • Zaměstnavatel musí záznam o úrazu předat úrazem postiženému zaměstnanci, jinak se vystavuje riziku sankce. Proto je vhodné, toto předání udělat prokazatelně, díky vzorovému formuláři.
 5. saw_15c01: Požární poplachové směrnice
  • Zásady chování osob při požáru. Ideální ke zveřejnění v každé zubní ordinaci. Nezapomeňte, že i požární ochrana spadá do BOZP zubní ordinace.

 

Proč využít vzorový balíček BOZP zubní ordinace?

Všechny vzorové dokumenty balíčku BOZP zubní ordinace jsou profesionálně připraveny a to způsobem, aby byly připraveny k co nejrychlejšímu a snadnému použití.

Je pravdou, že v některých dokumentech musíte provést určité zásahy. Např. doplnit identifikační údaje o vaší ordinaci (název, adresa, IČ) nebo promazat přebývající části (např. informace k dentální hygieně, pokud ji neprovozujete apod.), ale vesměs jde o jednoduché úpravy.

Při vynaložení minimálního úsilí, získáte za zlomek ceny, než byste zaplatili poradenské odborné firmě, profesionální soubor dokumentů bezpečnosti práce. Tento soubor dokumentů vás může ušetřit až statisícových pokut od státních orgánů.

 

 

 

1 recenze Dokumentace BOZP zubní ordinace – balíček

 1. MUDr. Eva (ověřený vlastník)

  vše co potřebujeme mít k dokumentaci BOZP

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.